Bezuiniging op de Wmo voorbarig ingeboekt door kabinet

De VNG constateert uit de rijksbegroting dat het kabinet een bezuiniging van € 50 miljoen op de Wmo heeft ingeboekt. Dit is voor de VNG onbespreekbaar. Het is wel heel erg vreemd dat het rijk over een gemeentelijk beleidsterrein beslist dat er moet worden afgeroomd. Gemeenten dragen immers volledig de lasten voor de Wmo.

Uiteraard denkt de VNG na over de effecten van ons zorgstelsel en hoe dit in de toekomst vorm gegeven moet worden. De VNG heeft de afgelopen tijd meermalen met het kabinet gesproken over de prikkels in en rond de Wmo. Daarbij ging het om de vraag hoe gemeenten beloond kunnen worden voor beleid dat instroom in dure AWBZ en zorgvoorzieningen voorkomt. Het kabinet probeert deze discussie over financiële prikkels nu om te draaien tot een bezuiniging waarvan het rijk de opbrengsten al bij voorbaat inboekt. Dat is onbespreekbaar. De VNG wijst er bovendien op dat gemeenten op de nieuwe Wmo-taken al voor een enorme efficiencyverbetering hebben gezorgd. De baten daarvan zijn al afgeroomd door het rijk.

Nu al is duidelijk uit alle ontwikkelingen, geluiden en signalen dat gemeenten de komende jaren alle nu beschikbare euro's nodig hebben. Dit komt door de prijsstijgingen in de huishoudelijke hulp (veroorzaakt door de wetswijziging) en de kostenstijgingen als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ. Alle middelen die nu in het gemeentefonds voor de Wmo beschikbaar zijn, zijn nodig om de door het rijk gevraagde prestaties en innovaties te leveren.

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.