Brochure ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ helpt gemeenten en welzijnsinstellingen met het in de breedte uitvoeren van de Wmo

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeenschappelijker, professioneler en efficiënter; dat zijn de doelen van Welzijn Nieuwe Stijl. We willen hierbij de burgers die niet op eigen kracht kunnen meedoen aan de samenleving nog beter ondersteunen. Misschien niet nieuw, maar wel nodig om de doorontwikkeling van de Wmo te stimuleren, om de kansen die de Wmo biedt beter te benutten. De brochure Welzijn Nieuwe Stijl geeft hierbij een handig kader.

Welzijn Nieuwe Stijl

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep W&MD) zijn gezamenlijk met ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ gestart. Daarbij zijn acht bakens opgesteld, die inspireren, stimuleren en concrete handreikingen bieden om de lijn van vernieuwing in de Wmo te versterken.

De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl:

 1. Gericht op de vraag achter de vraag;
 2. Gebaseerd op eigen kracht van de burger;
 3. Direct eropaf;
 4. Formeel en informeel in optimale verhouding;
 5. Doordachte balans van collectief en individueel;
 6. Integraal werken;
 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;
 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

Brochure

Door de drie partijen gezamenlijk is nu de brochure Welzijn Nieuwe Stijl uitgebracht. Hierin wordt aan de hand van acht bakens de visie van Welzijn Nieuwe Stijl gepresenteerd en voorbeelden gegeven hoe deze bakens in de praktijk ingezet worden.

U kunt deze brochure bestellen via welzijnnieuwestijl@invoeringwmo.nl of downloaden in de Wmo bibliotheek.

Voortgang stimuleringsprogramma

In 2010 is het stimuleringsprogramma gestart. Aan gemeenten en welzijnsorganisaties worden ondersteuningstrajecten op maat aangeboden in de vorm van lokale advisering, trainingen, workshops, handreikingen, informatiemateriaal over best practices, en visiteteams. Het aantal van 90 aanmeldingen dat sinds 1 oktober 2010 ontvangen is, overstijgt de verwachtingen en het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Uit de diversiteit van de lokale vragen voor ondersteuning is wel een trend waar te nemen van onderwerpen die centraal staan om de Wmo lokaal te verbeteren:

 1. Gemeenten en welzijnsorganisaties willen de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer verbeteren;
 2. Gemeenten en welzijnsorganisaties willen een gemeenschappelijke visie op welzijn, een gedeelde maatschappelijke agenda. Deze agenda zal richting geven aan het meerjarig gemeentelijk beleid;
 3. Gemeenten en welzijnsorganisaties willen met de acht bakens werken en vaardigheden ontwikkelen om de burger beter te bereiken, te betrekken en anders te ondersteunen. Er wordt geïnvesteerd in het actualiseren van scholing, het aanpassen van beroepscompetenties en het opnemen van het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap in opleidingen en trainingen;
 4. Gemeenten bezuinigingen, maar zij willen tegelijkertijd hun ambities op het lokaal sociaal beleid realiseren. Deze uitdaging vergt een vernieuwende manier werken, waarbij innovatie zal leiden tot minder kosten en betere resultaten voor de burger;
 5. Wmo-beleid raakt vele beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, werk en inkomen, armoedebeleid, en veiligheidsbeleid. Steeds meer gemeenten investeren in de (interne en externe) samenwerking en voeren steeds meer integraal beleid.
  In het stimuleringsprogramma zal naast de genoemde lokale ondersteuning aan gemeenten en welzijnsorganisaties ook een ‘collectief’ aanbod worden georganiseerd. De vijf hierboven genoemde punten vormen de inhoudelijke leidraad voor de programmering van deze bijeenkomsten.

Wilt u meer weten over het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, bezoek dan het programma Welzijn Nieuwe Stijl op onze website eens.

Bron: Rijksoverheid, 19 januari 2011

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.