Dien uw Wvg-declaraties dure woonvoorzieningen snel in

Wilt u nog declaraties indienen bij het ministerie van VWS voor dure Wvg-woonvoorzieningen? Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor 1 januari 2012! Verwacht u pas in 2010 of 2011 te declareren? Laat dat dan het ministerie weten.

Sinds het van kracht worden van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor dure woonvoorzieningen. VWS kan het beschikbare budget pas volledig overhevelen naar het gemeentefonds als het minsterie geen rekening meer hoeft te houden met declaraties.

Overheveling gemeentefonds

 
Het ministerie wil weten hoeveel geld nodig is voor het uitvoeren van de oude (Wvg-)subsideregeling dure woningaanpassingen en hoeveel er naar het gemeentefonds (Cluster maatschappelijke zorg) kan. De VNG heeft ervoor gepleit om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld naar het gemeentefonds over te hevelen.

Waar gaat het om?

 
De kosten voor 'dure woonvoorzieningen' bedragen meer dan € 20.240.
De Wvg blijft van toepassing op declaraties van dure woonvoorzieningen waarvoor vóór 1 januari 2007 een gemeentelijk besluit is genomen.

Verzoek VWS

 
Zoals gezegd, eindigt de termijn voor het indienen van declaraties op 31 december 2011! Verwacht u pas na 1 januari 2010  te kunnen declareren? Meld dat dan aan het ministerie van VWS.

Meer informatie

Het ministerie van VWS heeft de colleges van B&W onlangs per circulaire geïnformeerd over de declaratie van dure woonvoorzieningen.

VWS: Circulaire Declaratie dure woonvoorzieningen (pdf)

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.