Herverdeeleffecten Wmo-middelen nemen af

De omvang van de herverdeeleffecten van het objectieve verdeelmodel aan de hand waarvan het Wmo-budget over gemeenten wordt verdeeld, is sinds de start van het model afgenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ dat het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek (Cebeon) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoerde.

Het rapport is een nader onderzoek naar de ontwikkeling van netto lasten van gemeenten in relatie tot de verdeelsleutel voor de Wmo-middelen voor huishoudelijke verzorging. Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor gemeenten met een positief als een negatief herverdeeleffect in het basisjaar (2005), in 2009 duidelijk sprake is van een kleinere afwijking.

Decentralisatie

De feitelijke netto lastenpatronen van gemeenten bewegen zich duidelijk in de richting van het verdeelmodel. De verschillen zijn dit jaar, het tweede jaar waarin het verdeelmodel van toepassing is aanmerkelijk kleiner dan voorafgaand aan de decentralisatie (2005). Dit patroon van afnemende afwijkingen geeft aan dat gemeenten scheefheden vanuit het verleden tot op heden voor een belangrijk deel hebben weggewerkt.

Indicatoren

Het objectieve verdeelmodel is in 2008 ingevoerd. Het model bevat in hoofdlijnen de volgende soorten indicatoren: inwoners naar leeftijdsklassen, (eenpersoons)huishoudens naar leeftijdsklassen, huishoudens met een laag inkomen, en arbeidsongeschikte uitkeringsontvangers.

Verfijning

Om te komen tot een verdere verfijning van het objectieve verdeelmodel Wmo, adviseert het rapport op basis van twee nieuwe indicatoren maatstaven uit te werken. Het gaat hierbij om de indicatoren gemiddeld gestandaardiseerd inkomen en langdurig medicijngebruik.

Bron: Gemeente.nu

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.