Gearchiveerde nieuwsberichten

Notaris krijgt hulp van arts bij twijfel wilsbekwaamheid
Notarissen kunnen bij twijfel aan de wilsbekwaamheid van hun cliënt voortaan een arts inschakelen om de cliënt te onderzoeken en...
Bekijk volledig bericht(2014-03-13)

Uitnodiging Dag van het Maatschappelijk Verantwoord Advies 21 november 2013
Hoe wordt het principe van ‘eigen kracht’ in de Wmo in praktijk gebracht? PLIAD, de specialisten in sociaal medische advisering, nodigt...
Bekijk volledig bericht(2013-11-05)

Vijf pijlers van de nieuwe Jeugdwet
De Jeugdwet is naar de Tweede Kamer. Er komt een plicht voor gemeenten om jongeren te helpen. Ook zijn er vijf nieuwe uitgangspunten voor de...
Bekijk volledig bericht(2013-07-04)

Jeugdzorg: van ivoren toren naar keukentafel
“Je kan jarenlang angstig en teruggetrokken in het gemeentehuis praten over taken en budgetten, maar vanuit de zorgverlening denken wij:...
Bekijk volledig bericht(2013-07-04)

Tempo decentralisatie jeugdzorg moet omhoog
Nog steeds zijn er grote zorgen over de voortgang van de decentralisatie jeugdzorg. Hoewel gemeenten er hard aan trekken en er de laatste...
Bekijk volledig bericht(2013-07-04)

Stappenplan transitie naar een nieuwe Wmo
Als gemeenten en aanbieders heeft u de afgelopen periode in het kader van de decentralisatie van de begeleiding al de nodige stappen gezet...
Bekijk volledig bericht(2013-07-04)

Infographic deel 2 over gekanteld werken in de Wmo is uit
In november 2012 kwam onze eerste Infographic in een serie van vier uit...
Bekijk volledig bericht(2013-02-22)

Opgelegde sancties door het UWV
Het UWV beoordeelt, voordat de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen, of het verzuimdossier/re-integratieverslag (RIV) in...
Bekijk volledig bericht(2012-12-11)

Nieuwste campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’ van start
De campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’ van het Ministerie van SZW en partners zoals UWV, informeert klanten over hun rechten...
Bekijk volledig bericht(2012-12-11)

Verplichtingen voor thuiswerkers en ZZP'ers
Per 1 juli 2012 zijn er enkele zaken gewijzigd in het Arbeidsomstandighedenbesluit wat betreft thuiswerkers en ZZP’ers:...
Bekijk volledig bericht(2012-12-11)

Infographic gekanteld werken
U ziet ze ongetwijfeld regelmatig voorbij komen, termen als “De Kanteling”, “Het Gesprek” en “ontschotting”. Het zijn begrippen...
Bekijk volledig bericht(2012-11-15)

Centrale Raad: Eigen bijdrage Wmo is toegestaan
Het oordeel: ook als voorzieningen al jaren in gebruik zijn, zoals die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning, is het mogelijk...
Bekijk volledig bericht(2012-10-29)

Klanttevredenheidsonderzoek 2011
Van Brederode vindt het belangrijk om de mening van haar opdrachtgevers te horen over de dienstverlening. Daartoe voeren wij elk jaar een...
Bekijk volledig bericht(2012-10-29)

Gezonder personeel levert miljarden op
DEN HAAG - Werkgevers profiteren fors als ze investeren in een betere gezondheid van hun personeel. Een daling van het ziekteverzuim met 1...
Bekijk volledig bericht(2012-10-29)

Collectieve voorzieningen
In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, de invulling van de compensatiewet heet de kanteling. Dit vraagt om een gekantelde manier van...
Bekijk volledig bericht(2012-10-29)

Dag van het Maatschappelijk Verantwoord Advies
De Wmo is stevig in beweging. Bij gemeenten ligt de uitdaging om naast het invulling geven aan ‘de kanteling‘ en ‘welzijn nieuwe...
Bekijk volledig bericht(2012-10-04)

Van Brederode kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ bij cliënten die veel zorg vragen.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ uitgebreid. De regeling was alleen bestemd voor cliënten die...
Bekijk volledig bericht(2012-07-13)

Pliad commentaar op handreiking toegang
De brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de toegang tot zorg en ondersteuning (het Pliad) heeft commentaar uitgebracht op de...
Bekijk volledig bericht(2012-06-28)

Indicaties zware jeugdzorg verdubbeld
Het aantal jongeren dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft is tussen 2005 en 2010 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van...
Bekijk volledig bericht(2012-06-15)

Decentralistatie AWBZ van de baan
De decentralisatie van de begeleiding Awbz naar gemeenten op 1 januari gaat niet door. Ook de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de IQ-...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

Voorjaarsnota: forse tegenvallers op begroting
Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

Kunduz-coalitie wil minder intramurale zorg
De Kunduz-coalitie zet sterk in op extramuralisering van de zorg in de AWBZ en op de afbouw van lichte intramurale zorg. Nieuwe cliënten...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

Decentralisatie begeleiding per 2013 gaat niet door
De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo, die stond gepland voor 1 januari 2013, gaat niet door. Dat blijkt uit de...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

Tweede Kamer vraagt spoeddebat over Wmo en aanbesteden
De Eerste Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel om de aanbestedingsplicht voor Wmo-huishoudelijke hulp Wmo af te schaffen. Maar...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

VNG en KING slaan de handen ineen voor stevige ondersteuning van gemeenten
De ondersteuning van kwetsbare burgers komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Denk daarbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de...
Bekijk volledig bericht(2012-06-11)

Pliad organiseert 3 invitational conferences
De dialoog wil het Pliad voortzetten met 3 invitational conferences op 10, 16 mei en 7 juni, waarbij gemeenten nadrukkelijk worden...
Bekijk volledig bericht(2012-03-19)

Andere taken, ander gedrag?
Is uw Wmo-adviseur ook geschikt om straks AWBZ- en Jeugdzorgtaken uit te voeren of vraagt dat om andere vaardigheden en ander gedrag? Hoe...
Bekijk volledig bericht(2012-03-13)

Van claimen naar ware kanteling
U ziet ze regelmatig voorbij komen; termen als ‘De Kanteling’, ‘Het Gesprek’, en ‘ontschotting’. Misschien wel vaker dan u lief...
Bekijk volledig bericht(2012-03-13)

Voorlopig geen fors lagere kilometervergoeding
Een forse vermindering van de kilometervergoeding, bijvoorbeeld naar € 0,13, is voorlopig niet aan de orde. Dat heeft staatssecretaris...
Bekijk volledig bericht(2012-01-31)

Vakantie niet afhankelijk van gewerkte dagen
Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is een belangrijk recht dat in een Europese richtlijn is vastgelegd. Een lidstaat mag...
Bekijk volledig bericht(2012-01-31)

Wet WAZO naar de Tweede Kamer
Het wetsvoorstel voor flexibilisering van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is in behandeling bij de...
Bekijk volledig bericht(2012-01-31)

Geen schriftelijk proeftijdbeding: ontslag niet rechtsgeldig
De werkgever heeft de werknemer binnen de proeftijd ontslagen. De werknemer is van mening dat dit ontslag niet rechtsgeldig is, omdat de...
Bekijk volledig bericht(2012-01-31)

Eerste Kamer akkoord met wijziging WMCO
Vanaf 1 maart 2012 moeten werkgevers ook het ontslag melden van werknemers met wie zij een beëindigingovereenkomst hebben gesloten. Onlangs...
Bekijk volledig bericht(2012-01-20)

Wel of geen rekening houden met inkomen bij Wmo-voorzieningen?
Een gemeente mag op basis van art. 15-18 van de Wmo een eigen bijdrage vragen voor een voorziening. Maar mag een gemeente ook een...
Bekijk volledig bericht(2012-01-16)

Een CJG app; Meld je aan als CJG!
Het CJG moet de sprong naar de digitale wereld maken. Na het inlooppunt, de website en het telefoonnummer is een App voor de mobiele...
Bekijk volledig bericht(2012-01-05)

Regionale visie transitie jeugdzorg van West Brabant
West Brabant heeft een regionale visie op de transformatie van de jeugdzorg. Deze visie is de leidraad voor een gezamenlijke aanpak van 18...
Bekijk volledig bericht(2012-01-04)

Uitleg over kernbegrippen Begeleiding in AWBZ
Waar hebben we het over als het gaat om de transitie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo? Om tot vernieuwing te kunnen komen...
Bekijk volledig bericht(2012-01-04)

Factsheet mbt Wet melding collectief ontslag
De regels van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) worden met ingang van 1 maart 2012 aangepast. Vanaf die datum zal gelden dat ook...
Bekijk volledig bericht(2012-01-04)

Onnodig verzuim beperken
Rokers die uren onproductief zijn omdat ze buiten staan te paffen. Sportievelingen die veel verzuimen door zaalvoetbal. U kunt uw mensen...
Bekijk volledig bericht(2012-01-04)

Praktijkhandreiking voor gemeenten en CJG's
Hoe maak je het opgroeien en opvoeden van kinderen tot een gedeelde verantwoordelijkheid van de buurt? Elf gemeenten zochten naar manieren,...
Bekijk volledig bericht(2011-12-16)

Tweede Kamer verhindert Wmo-decentralisatie hulpmiddelen
Een completer pakket aan ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten. Voor burgers meer overzicht. Om die redenen pleitte de VNG voor de...
Bekijk volledig bericht(2011-11-24)

Op 1 november is het Platform Indicatie en Advies officieel van start gegaan.
In Nieuwspoort waren vertegenwoordigers van de diverse marktpartijen, gemeenten, de VNG en de NPCF aanwezig....
Bekijk volledig bericht(2011-11-07)

Op uw plaatsen…? Klaar voor het gesprek…?
Tilburg, 13 oktober - Op dinsdagmiddag 1 november organiseert het pas opgerichte Platform voor Indicatie & Advies (PLIAD) een seminar...
Bekijk volledig bericht(2011-10-13)

Veldhuijzen kiest voor meldcode kindermishandeling
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) kiest definitief voor invoering van een meldcode kindermishandeling en legt hiermee de...
Bekijk volledig bericht(2011-04-19)

Jeugdzorg in wurggreep van belangen en risicotaxaties
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten alleen kan slagen als er een andere...
Bekijk volledig bericht(2011-04-18)

Tijdelijke capaciteit gesloten jeugdzorg niet langer nodig
In 2010 werden per maand gemiddeld 1312 jongeren behandeld op een plek in de gesloten jeugdzorg. Dat betekent dat continu zo'n 20 procent...
Bekijk volledig bericht(2011-04-18)

Bevrijdend kader voor de jeugdzorg
Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente....
Bekijk volledig bericht(2011-04-18)

Antwoord op veelgestelde vragen decentralisatie AWBZ-begeleiding
Het kabinet wil de AWBZ-begeleiding overhevelen naar de Wmo. Met welk doel en wanneer? Wat betekent dat voor gemeenten? Om hoeveel geld gaat...
Bekijk volledig bericht(2011-03-21)

Gemeente zet sterk in op Het Gesprek Wmo
Grondige vraagverheldering, beter passende oplossingen, deskundigheidsbevordering van medewerkers: met die doelen voor ogen is de gemeente...
Bekijk volledig bericht(2011-03-21)

Aanbesteding gemeente Oosterhout gewonnen
De gemeente Oosterhout heeft een openbare aanbesteding gedaan voor de medische advisering m.b.t. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo...
Bekijk volledig bericht(2011-03-04)

Klanttevredenheid 2010
Van Brederode vindt het belangrijk om de mening van haar opdrachtgevers te horen over de dienstverlening. Daartoe voeren wij elk jaar een...
Bekijk volledig bericht(2011-03-04)

De CG-Raad, Programma VCP en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) voeren het project de Kanteling uit.
De CG-Raad, CSO en VCP willen de uitvoering van de Wmo zo 'kantelen' dat participatie van mensen met beperkingen en ouderen centraal komt te...
Bekijk volledig bericht(2011-02-24)

Pgb-maatregel opgeschort
De maatregel dat mensen met een persoonsgebondenbudget (pgb) elkaar niet meer mogen helpen, wordt opgeschort. Dit maakte staatssecretaris...
Bekijk volledig bericht(2011-02-22)

Brochure ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ helpt gemeenten en welzijnsinstellingen met het in de breedte uitvoeren van de Wmo
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeenschappelijker, professioneler en efficiënter; dat zijn de doelen van...
Bekijk volledig bericht(2011-02-22)

Seminar op Golfpark Welderen groot succes

Na de succesvol verlopen seminars op 28 maart, 4 april en 16 april heeft op 16 mei het laatste seminar plaats gevonden met het thema “...
Bekijk volledig bericht(2011-02-18)

Kosten AWBZ worden onbeheersbaar
De kosten van langdurige zorg zullen de komende decennia gigantisch oplopen en daarmee onbeheersbaar worden. Dat blijkt uit een rapport van...
Bekijk volledig bericht(2011-02-18)

NJi: wel meldcode, geen meldplicht
Het Nederlands Jeugdinstituut pleit samen met de MOgroep, MOVISIE en andere organisaties in een brief aan staatssecretaris Marlies...
Bekijk volledig bericht(2011-02-18)

Nieuwe jeugdzorg: nadruk op opvoeding
Versterking van de opvoeding, op school, in het gezin en op de kinderopvang. Dat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe jeugdzorgstelsel....
Bekijk volledig bericht(2011-01-11)

Kan men in 2011 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?
De stop op het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt per 1...
Bekijk volledig bericht(2010-12-24)

Gemeenten komen in opstand tegen extra taken zonder extra geld
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ. Dat heeft het kabinet besloten. Maar steeds meer...
Bekijk volledig bericht(2010-12-23)

MOgroep Jeugdzorg verder als Jeugdzorg Nederland
MOgroep Jeugdzorg gaat vanaf 1 januari 2011 verder onder de naam Jeugdzorg Nederland. De veranderde naam heeft te maken met de splitsing van...
Bekijk volledig bericht(2010-12-23)

Drentse jeugdzorgpilot gepresenteerd
De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe bereiden zich samen voor op de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten in 2015....
Bekijk volledig bericht(2010-12-23)

De laatste nieuwsbrief van dit jaar
Van Brederode wenst u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2011! Ons kantoor is gesloten op vrijdag 31 december 2010. ...
Bekijk volledig bericht(2010-12-23)

Gemeenten gaan Wmo radicaal anders invullen
In de Wmo nieuwe stijl krijgen zorgvragers geen zorg meer op basis van verstrekkingen en standaardindicaties. Gemeenten zullen in plaats...
Bekijk volledig bericht(2010-12-10)

Seminar op Efteling golfbaan
Van Brederode heeft in oktober voor bestuurders en beleidsambtenaren een seminar georganiseerd op het Efteling golfpark...
Bekijk volledig bericht(2010-10-29)

Kindertelefoon gratis mobiel bereikbaar dankzij KPN, T-Mobile en Vodafone
KPN, T-Mobile en Vodafone maken het mogelijk dat kinderen en jongeren via hun mobiele telefoon gratis naar de Kindertelefoon kunnen blijven...
Bekijk volledig bericht(2010-10-26)

Decentralisatie Jeugdzorg versneld uitgevoerd
Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG versneld...
Bekijk volledig bericht(2010-10-26)

Zorgpremie in vijf jaar met 300 euro omhoog
De premie van de basisverzekering zal deze kabinetsperiode met ruim een kwart stijgen. Dat komt doordat het kabinet niet bezuinigt op de...
Bekijk volledig bericht(2010-10-21)

Niet hakken, maar groei zorgkosten beteugelen
Net als de ambtenaren van Volksgezondheid schreven ook de patiënten­koepels NPCF en CG-Raad een plan om slim te bezuinigingen in de zorg....
Bekijk volledig bericht(2010-10-12)

Zorgverzekeraars gaan AWBZ uitvoeren
De aanstaande minderheidsregering wil de uitvoering van volksverzekering AWBZ in handen leggen van de zorgverzekeraars. De functies...
Bekijk volledig bericht(2010-10-12)

Grote risico's bij particuliere zorg jongeren
De toename in het particuliere zorgaanbod voor jongeren brengt ''onaanvaardbare risico's'' met zich mee. Dat heeft de Inspectie Jeugdzorg...
Bekijk volledig bericht(2010-10-12)

Probleemjongeren hebben baat bij zorgboerderij
Jongeren die niet meer naar school gaan en thuis problemen hebben, zijn mogelijk gebaat bij een woonwerktraject op een boerderij. Uit een...
Bekijk volledig bericht(2010-10-12)

Reactie op evaluatie pakketmaatregel AWBZ
Cultuurverandering nodig om gevolgen beperking AWBZ op te vangen! Reactie van het Expertisecentrum Mantelzorg op evaluatie pakketmaatregel...
Bekijk volledig bericht(2010-10-12)

Uitnodiging Seminar “Op weg naar nieuwe ambitie en inspiratie in de Wmo”
Graag nodigen wij u uit voor het seminar “Op weg naar nieuwe ambitie en inspiratie in de Wmo” op 13 oktober en 18 oktober 2010...
Bekijk volledig bericht(2010-09-24)

Onvoldoende AWBZ voor kinderen met ggz-problematiek
Driekwart van de ouders met thuiswonende kinderen met ggz-problematiek krijgt onvoldoende hulp via de AWBZ. Als ouders buiten de AWBZ op...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

NZa wil jeugdigen ggz in zorgzwaartepakket
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert VWS om zorg voor kinderen en jeugdigen in de langdurige GGZ op te nemen in de...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

Bureaus Jeugdzorg te traag met indicaties
Kinderen belanden op wachtlijsten doordat (her)indicatieprocedures bij de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) vertraging hebben opgelopen. Dat blijkt...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

Pgb’s bij uitzondering toch mogelijk
Voor een aantal groepen blijft het mogelijk een persoonsgebonden budget (pgb) in het kader van de AWBZ te krijgen. Eind vorige maand...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

ZZP in ggz zorgt voor frictie met herstelgerichte zorg
De frictie tussen de zorgzwaartepakketten enerzijds en herstelgerichte zorg anderzijds leidt tot problemen. Dit concludeert Landelijk...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

Thomashuizen gered van pgb-stop
Ondanks de bevriezing van het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zorgvragers nog steeds een pgb aanvragen als zij zorg willen van...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

Wet Verwijsindex risicojongeren van kracht op 1 augustus 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin ingestemd met inwerkingtreding op 1 augustus 2010 van de Wet...
Bekijk volledig bericht(2010-07-19)

Tastbaar competentiemanagement
Het zal de gemeente niet ontgaan zijn. De bezuinigingen zijn een feit. Binnen de Wmo heeft de gemeente grofweg drie keuzes om bezuinigingen...
Bekijk volledig bericht(2010-06-15)

Korting op Wmo ongefundeerd, kortzichtig en strijdig met afspraken
Vergrijzing, brede interpretaties van de compensatieplicht door rechters, stijgende tarieven: de tijd van kostendalingen in de Wmo is achter...
Bekijk volledig bericht(2010-06-15)

Nivel: Wmo weinig effect inclusie gehandicapten
Ondanks de Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning doen mensen met een beperking in 2008 in grote lijnen nog net zo...
Bekijk volledig bericht(2010-06-15)

Het is tijd voor preventie
Het duurde zeker tien jaar voordat stoppen met roken door verzekeraars werd vergoed in het basispakket. Stevige preventieve maatregelen...
Bekijk volledig bericht(2010-06-15)

Verschil PDD-NOS en ADHD moeilijk aantoonbaar
PDD-NOS en ADHD worden in het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen beschreven als twee afzonderlijke categorieën. Beide...
Bekijk volledig bericht(2010-05-21)

Parlementaire Werkgroep presenteert 'Jeugdzorg Dichterbij'
Op 18 mei overhandigde de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg haar bevindingen in het rapport 'Jeugdzorg Dichterbij' aan...
Bekijk volledig bericht(2010-05-21)

Jeugdzorg gaat op de schop
De jeugdzorg kan zich na de verkiezingen opmaken voor een ingrijpende reorganisatie. Een werkgroep van de Tweede Kamer concludeert na eigen...
Bekijk volledig bericht(2010-05-19)

EC: gemeenten moeten Wmo aanbesteden
Gemeenten hebben wel degelijk een aanbestedingsplicht voor de Wmo. Dat hebben ambtenaren van de Europese Commissie laten weten aan het...
Bekijk volledig bericht(2010-05-18)

Provincies moeten jeugdzorg overgeven aan gemeenten
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ouders met problematische kinderen kunnen aankloppen bij de gemeentelijke Centra voor...
Bekijk volledig bericht(2010-04-15)

Betere samenwerking gemeenten en verzekeraars
De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan 13 koppels van zorgverzekeraars en gemeenten vormen. Doel is de samenwerking tussen de twee ...
Bekijk volledig bericht(2010-04-15)

Tweede publicatie VNG-project De Kanteling: Integrale netwerken in de Wmo
De tweede publicatie van VNG-project De Kanteling is verschenen, getiteld ‘Integrale netwerken in de Wmo’. Dit instrument biedt...
Bekijk volledig bericht(2010-04-15)

Ruim 8000 alfahulpen met VWS-subsidie in loondienst
Ruim 8.000 zogeheten alfahulpen zijn sinds 2009 dankzij een subsidie van VWS weer in vaste dienst genomen door thuiszorginstellingen....
Bekijk volledig bericht(2010-04-15)

Aad Koster (Actiz) over een houdbare AWBZ: 'Meer ondersteuning, minder zorg'
'Wat kan ik in mijn omgeving zelf regelen? Wie van mijn buren en familie kan mij helpen en hoe kan de zorgverlener daarbij ondersteunen? Die...
Bekijk volledig bericht(2010-04-09)

Werkgroep wil AWBZ fors inperken
Zorg die korter duurt dan zes maanden en de functie begeleiding moeten niet langer uit de AWBZ vergoed worden. Om de fors ingeperkte AWBZ...
Bekijk volledig bericht(2010-04-09)

Rijksbrede website Rijksoverheid.nl live
Op 31 maart 2010 is de eerste versie van www.rijksoverheid.nl live gegaan. Deze gemeenschappelijke website voor alle ministeries...
Bekijk volledig bericht(2010-04-02)

Actiz-rapport: Vervang deel AWBZ door zorgpensioensparen
Een groter beroep op de verantwoordelijkheid van cliënten en hun omgeving, hogere financiële bijdragen die burgers aan moeten zetten...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

College voor Zorgverzekeringen: AWBZ-systeem is failliet
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in zijn huidige vorm niet te handhaven. Een nieuw kabinet moet een alternatief formuleren...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Mezzo wil respijtbijdrage van zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zouden meer moeten bijspringen om ontspannende uitjes voor mantelzorgers te kunnen bekostigen. Dat stelt Mezzo, de...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Cliëntenorganisaties lanceren Zorgzwaarte-pakket.nl
De samenwerkende cliëntenorganisaties CG-Raad, Landelijk Platform GGZ, LOC Zeggenschap in Zorg, NPCF, Platform VG en Per Saldo hebben samen...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Volgend kabinet besluit over uitvoering AWBZ
Demissionair minister Ab Klink van VWS schuift de beslissing over de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars door naar het volgende...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Bezuinigingen in de jeugdzorg onverstandig
Provincies zijn van plan te bezuinigen op jeugdzorg door de herverdeling van provinciegelden. De provincie Utrecht kondigde in februari aan...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Wachtlijsten jeugdzorg met 70 procent gedaald
De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn afgelopen twee jaar met ruim 70 procent teruggelopen. Sinds begin 2008 is het totale aantal jongeren...
Bekijk volledig bericht(2010-03-30)

Welzijn put vaak uit eigen middelen voor ex-AWBZ voorzieningen
Als gemeenten en welzijnsorganisatie elkaar vinden, worden voorzieningen opgezet voor cliënten die geen begeleiding meer krijgen via de...
Bekijk volledig bericht(2010-03-23)

ANBO: Evaluatie van Wmo is te rooskleurig
Volgens ouderenbond ANBO is de tevredenheid onder ouderen over de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tamelijk...
Bekijk volledig bericht(2010-03-22)

Bevoegdheidsverdeling CIZ en Bureau jeugdzorg indicatiestelling jeugdigen
De Raad van Beroep leidt uit het samenstel van een aantal wetsarikelen af dat, indien een jeugdige vanwege een psychiatrische aandoening of...
Bekijk volledig bericht(2010-03-19)

RegioPlus wil meer regelruimte voor zorgsector
Bestuurlijk Nederland moet ophouden de zorg als een collectieve last af te schilderen, die alleen door strakke centrale regie beteugeld kan...
Bekijk volledig bericht(2010-03-19)

Verdeelmodel Wmo wordt aangepast
Het verdeelmodel is verfijnd, er wordt meer gekeken naar de gezondheidstoestand en sociaal economische positie voor de 'hulp bij huishouding...
Bekijk volledig bericht(2010-03-19)

Gemeenten nog zoekende om AWBZ-maatregel op te vangen
Gemeenten en instellingen zijn nog altijd zoekende naar hun mogelijkheden om de gevolgen van de bezuinigingen op de ondersteunende en...
Bekijk volledig bericht(2010-03-19)

Nieuwsbrief Van Brederode in een nieuw jasje
Na de lancering van onze geheel vernieuwde website hebben wij nu ook onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Voor u verandert er niets...
Bekijk volledig bericht(2010-03-19)

Nieuwe fase voor gesloten jeugdzorg
Sinds 1 januari 2010 verblijven er geen jongeren meer met een machtiging gesloten jeugdzorg in een justitiële jeugdinstelling. Jongeren...
Bekijk volledig bericht(2010-03-17)

Strijd over toekomst AWBZ
Zorgverzekeraars en gemeenten staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de toekomst van de AWBZ, de volksverzekering voor langdurige...
Bekijk volledig bericht(2010-03-15)

Wmo doet vrijwilligerszorg das om
Steeds meer regionale vrijwilligersorganisaties die informele zorg aanbieden, verdwijnen als gevolg van de invoering van de Wet...
Bekijk volledig bericht(2010-03-15)

Wmo bij gemeenten in goede handen
Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, ook mensen met een beperking. Met steun van familie, bekenden en de gemeente. Maar wel zo...
Bekijk volledig bericht(2010-03-10)

Kamer zet prestatiebekostiging in de ijskast
De Tweede Kamer heeft de verdere invoering van prestatiebekostiging in de curatieve zorg controversieel verklaard. Dit betekent dat de door...
Bekijk volledig bericht(2010-03-10)

MEE verzacht gevolgen pakketmaatregel AWBZ
Naar aanleiding van het artikel ‘AWBZ client vindt de weg naar alternatief MEE niet’ (Bron: Noordhollands Dagblad) dat wij in...
Bekijk volledig bericht(2010-02-19)

Klanttevredenheidsonderzoek Van Brederode
Van Brederode vindt het belangrijk om de mening van haar opdrachtgevers te horen over de dienstverlening. Daartoe voeren wij elk jaar een...
Bekijk volledig bericht(2010-02-18)

Helft gemeenten zuivert Wmo-budget aan
Het Wmo-budget is voor ruim veertig procent van de gemeenten te laag. De helft van de gemeenten legt zelfs eigen middelen bij. Daarnaast...
Bekijk volledig bericht(2010-02-17)

Persoonsvolgende bekostiging via zorgzwaartepakketten nog geen realiteit
Zorgkantoren hebben voor 2010 maar ten dele de AWBZ-zorg ingekocht die cliënten op basis van hun indicatie nodig hebben. ...
Bekijk volledig bericht(2010-02-16)

Met 1 beperking naar meer loketten
Voor ondersteuning en hulpmiddelen zijn mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aangewezen op verschillende...
Bekijk volledig bericht(2010-02-16)

Welzijnsrendement doe je zo!
Zorg + Welzijn berichtte op 8 februari 2010 over een benchmark van Bureau Berenschot. Van 43 ondervraagde gemeenten gaf driekwart aan â€...
Bekijk volledig bericht(2010-02-16)

Meerderheid gemeenten heeft geen inzicht in effect welzijnsubsidies
Van een miljard euro aan subsidiegeld in het welzijnswerk is niet bekend of het wel effectief wordt besteed. Dat blijkt uit een benchmark...
Bekijk volledig bericht(2010-02-16)

Snel signaleren huiselijk geweld met Meldcode
Staatssecretaris Bussemaker en minister Rouvoet presenteerden op 1 februari 2010 het basismodel Meldcode Huiselijk Geweld. De Meldcode moet...
Bekijk volledig bericht(2010-02-16)

Eerste stap naar een gekantelde Wmo-modelverordening
De VNG maakt een nieuwe modelverordening Wmo voor een nieuwe manier van werken. Staatssecretaris Bussemaker (VWS) ontving op 8 februari uit...
Bekijk volledig bericht(2010-02-11)

Pgb is niet voor iedereen geschikt
Staatssecretaris Bussemaker wil het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) terugdringen. Alleen mensen die bewust kiezen om daarmee...
Bekijk volledig bericht(2010-02-08)

Regering was niet helder over aanbesteding Wmo
De regering geeft toe dat zij niet duidelijk is geweest naar gemeenten over de uitgebreide Europese aanbesteding in de thuiszorg. ...
Bekijk volledig bericht(2010-02-08)

MOgroep splitst op per 2011
De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), de werkgeversorganisatie voor 1700 ondernemers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening...
Bekijk volledig bericht(2010-02-04)

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren
De Eerste Kamer is op 2 februari 2010 akkoord gegaan met het wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren. Dit betekent dat alle gemeenten in...
Bekijk volledig bericht(2010-02-03)

Vakbond juicht niet om indiensttreding alfahulpen
Door een wetswijziging op de Wmo zijn duizenden alfahulpen per 1 januari 2010 weer in loondienst genomen door de aanbieders van thuiszorg....
Bekijk volledig bericht(2010-01-26)

Verandering TOG
De tegemoetkoming voor de onderhoudskosten van mensen met thuiswonende gehandicapte kinderen (de TOG), zal dit jaar worden aangescherpt. ...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Revolutie moet zorg redden
Een tekort van 450.000 werknemers in de zorg en een steeds grotere groep patiënten die niet op tijd geholpen kan worden....
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

AWBZ client vindt de weg naar alternatief MEE niet
Slechts 3,5 procent van de mensen die hun recht op AWBZ gefinancierde zorg dit jaar verliest, heeft zich bij Stichting MEE gemeld voor...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Wanneer komt men in aanmerking voor de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)?
De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) geeft extra financiële steun aan ouders met een...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Diagnose autisme is al zeer jong te stellen
Bij kinderen van twee jaar is de diagnose autisme betrouwbaar te stellen. Dat concludeert kinderpsychiater Emma van Daalen in haar...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten moet zorg overzichtelijk maken
Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is hard nodig, maar kan alleen succesvol zijn als er aan een aantal randvoorwaarden wordt...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Website Van Brederode vernieuwd
Wij hebben het nieuwe jaar ingeluid met de lancering van onze geheel vernieuwde website www.vanbrederode.eu. ...
Bekijk volledig bericht(2010-01-25)

Burgerparticipatie moet belangrijkere rol krijgen
Bestuurders en ambtenaren van gemeenten vinden dat burgerparticipatie een prominentere rol moet krijgen in hun eigen gemeente. ...
Bekijk volledig bericht(2009-12-16)

Wmo-raad alleen is niet genoeg
Om burgers bij het beleid te betrekken, stellen gemeenten Wmo-raden in met vertegenwoordigers uit verschillende doelgroepen. ...
Bekijk volledig bericht(2009-12-16)

Tweede Kamer wil af van aanbesteden thuiszorg
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de verplichte Europese aanbesteding in de thuiszorg....
Bekijk volledig bericht(2009-12-16)

Rouvoet en provincies eens over andere aanpak jeugdzorg voor twee jaar
Minister Rouvoet en de provincies (verenigd in IPO) en stadsregio’s zijn akkoord over een tweejarig afsprakenkader. ...
Bekijk volledig bericht(2009-12-16)

Gemeente Gilze en Rijen kort op de Wmo
Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen die een rollator of rolstoel hebben staan maar deze niet gebruiken, moeten het hulpmiddel inleveren...
Bekijk volledig bericht(2009-12-16)

Verregaande versoepeling indicatiestelling AWBZ-zorg
Mensen met een ernstige handicap hebben straks geen herindicatie meer nodig ......
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Rol wijkverpleegkundige draagt bij aan leefbaarheid aandachtswijken
Wijkverpleegkundigen krijgen een formele rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in aandachtswijken. ...
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Na 5 jaar evaluatie Wet op de Jeugdzorg
De Wet op de Jeugdzorg draagt er aan bij dat jeugdigen en gezinnen de zorg krijgen waar zij recht op hebben....
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Week van de Jeugdzorg
Van 14 t/m 21 november 2009 is het de Week van de Jeugdzorg....
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Gemeente Raalte besteedt zorg niet Europees aan
Meerdere gemeenten hebben interesse in de unieke wijze waarop de gemeente Raalte de huishoudelijke verzorging voor de Wet Wmo heeft...
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Herverdeeleffecten Wmo-middelen nemen af
De omvang van de herverdeeleffecten van het objectieve verdeelmodel aan de hand waarvan het Wmo-budget over gemeenten wordt verdeeld, is...
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Instellen van externenbudget overbodig volgens VNG
Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen hoeveel geld ze uitgeven aan het inhuren van externe expertise....
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Bussemaker stimuleert samenspel zorgverleners
Staatssecretaris Bussemaker heeft eind oktober in Sneek aangekondigd dat zij ......
Bekijk volledig bericht(2009-11-18)

Bezuiniging op de Wmo voorbarig ingeboekt door kabinet
De VNG constateert uit de rijksbegroting dat het kabinet een bezuiniging van € 50 miljoen op de Wmo heeft ingeboekt....
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Veel gemeenten leunen nog achterover bij de Wmo volgens Jet Bussemaker
Het welzijnswerk kan de samenleving echt verbeteren. Maar dan moeten wethouders wel hun nek uitsteken ......
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Staatssecretaris tikt gemeenten op de vingers
Staatssecretaris Bussemaker heeft de VNG op de vingers getikt. Zij wil onder meer weten waarom ......
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Subsidieregelingen 2009-2010 voor thuiszorginstellingen gepubliceerd
Bij de Algemene Politieke Beschouwing van 20 september 2007 is de motie Van Geel (31200, nummer 16) aangenomen. ...
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Dien uw Wvg-declaraties dure woonvoorzieningen snel in
Wilt u nog declaraties indienen bij het ministerie van VWS voor dure Wvg-woonvoorzieningen?...
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Bussemaker: gemeenten, doe meer aan welzijn
Op het Wmo-congres 2009 'Welzijn Nieuwe Stijl' in Amsterdam heeft staatssecretaris Bussemaker gemeenten en welzijnsorganisaties gevraagd...
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Besluit over uitvoering AWBZ al op 1 april 2010
Staatssecretaris Bussemaker neemt drie maanden eerder dan gepland een besluit over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars....
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Eigen kracht-methode ook inzetten binnen Centra voor Jeugd en Gezin
Minister Rouvoet vindt dat de Centra voor Jeugd en Gezin er goed aan doen om vaker de Eigen Kracht Conferentie toe te passen. ...
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Jeugdzorg zal ingrijpend worden veranderd
De zorg voor kinderen kan veel beter in onze samenleving....
Bekijk volledig bericht(2009-10-07)

Rouvoet houdt provincies aan wegwerken wachtlijsten
Na een gestage daling eind vorig en begin dit jaar, blijkt uit de stand van 1 juli dat de wachtlijsten......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

VNG ziet af van aanbeveling tarieven huishoudelijke hulp
De Vereniging Nederlandse Gemeenten weigert gemeenten op te roepen reële tarieven te bieden voor huishoudelijke hulp......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt een zes
Professionele en burgerorganisaties in het maatschappelijke veld geven een iets hoger rapportcijfer ......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

Wetswijziging Wmo treedt op 1 januari 2010 in werking
De wetswijziging Wmo bevat drie elementen......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

VWS verdeelt miljoenen subsidie voor Wmo-verlies
Het ministerie van Volksgezondheid stelt voor thuiszorgorganisaties een subsidie beschikbaar van tien miljoen euro......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

Cliënt tevreden over huishoudelijke hulp
Mensen die thuiszorg krijgen, zijn tevreden over de huishoudelijke hulp......
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

U kunt zich nog inschrijven voor de informatiebijeenkomst
Heeft u zich al ingeschreven voor de informatiebijeenkomst: "Veranderingen in de AWBZ – Kosten of Kansen?"...
Bekijk volledig bericht(2009-09-04)

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de AWBZ: Kosten of Kansen?
Door de pakketmaatregel zullen er veel burgers bij hun gemeente “aankloppen”, omdat zij geen recht meer hebben op zorg vanuit de...
Bekijk volledig bericht(2009-07-27)

Wijziging AWBZ beperkt ketenzorg dementie
Kwetsbare groepen raken gedupeerd door de wijzigingen in de AWBZ, de zogenoemde pakketmaatregel. ...
Bekijk volledig bericht(2009-07-27)

Discussie verstrekkingen hulpmiddelen
De huidige systematiek van het verstrekken van hulpmiddelen is niet voor iedereen even duidelijk. ...
Bekijk volledig bericht(2009-07-26)

Bestuurders mogen niet boven Balkenende-norm in Wmo
De directeuren van de thuiszorginstellingen die met ingang van 2010 in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk huishoudelijke...
Bekijk volledig bericht(2009-07-24)

Wetswijziging Wmo aangenomen door Eerste Kamer
De wetswijziging in de Wmo is aangenomen door de Eerste Kamer......
Bekijk volledig bericht(2009-07-24)

Per 1 oktober 2009 treedt de Wet dwangsom en beroep in werking
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen treedt op 1 oktober 2009 in werking......
Bekijk volledig bericht(2009-07-24)

Hulpmiddelen uitgeven via gemeente versnippert zorg
Verstrekking van hulpmiddelen moet via één loket, de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw), geregeld worden. ...
Bekijk volledig bericht(2009-07-23)

Gemeenten moeten hulpmiddelen leveren
Mensen moeten in het vervolg bij het gemeentehuis terecht kunnen voor hulpmiddelen, die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de...
Bekijk volledig bericht(2009-07-23)

Leg verantwoordelijkheid jeugdzorg bij gemeente
Gemeenten moeten meer zeggenschap krijgen over de jeugdzorg......
Bekijk volledig bericht(2009-06-16)

Cliënt centraal in AWBZ-zorg
Zorgaanbieders moeten zich meer richten op de wensen van de cliënten....
Bekijk volledig bericht(2009-06-12)

Vervoer naar medisch specialist en uitspraak CRvB
Een van de Wmo-taken is het voorzien in plaatselijk vervoer voor burgers met een beperking. ...
Bekijk volledig bericht(2009-06-05)

Wetswijziging Wmo aangenomen door de Tweede Kamer
Dinsdag 14 april 2009 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging Wmo aangenomen. Het doel van de wetswijziging is om de positie van de burger...
Bekijk volledig bericht(2009-04-17)

Overgangsregeling Wmo-wetswijziging
In navolging van de VNG heeft ook het College Zorg en Welzijn (overlegorgaan van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten) er bij de Tweede...
Bekijk volledig bericht(2009-04-17)

ActiZ wil basis-AWBZ met aanvullende verzekering
Als het kabinet op de AWBZ wil bezuinigen, dan niet door te korten op de tarieven voor de zorg......
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

Document met beschrijvingen getroffen klantgroepen AWBZ pakketmaatregelen 2009 beschikbaar
HHM heeft een document inzake getroffen klantgroepen AWBZ pakketmaatregelen 2009 (pdf) opgesteld......
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

Start campagne tegen kindermishandeling: wat kan ik doen?
Op 23 maart 2009 is de landelijke publiekscampagne tegen kindermishandeling gestart......
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

VNG waarschuwt voor ingewikkelde Wmo
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor een nodeloos ingewikkelde Wet maatschappelijke...
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

Alle gemeenten ontvangen adressen AWBZ-gedupeerden
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stuurt gemeenten de adressen van mensen die vanaf juni 2009 geen AWBZ-vergoeding meer...
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

Wmo-overschot gemeenten voor AWBZ
De 257 miljoen euro die gemeenten verleden jaar hebben overgehouden aan de Wmo, hoeven zij niet terug te storten in de schatkist......
Bekijk volledig bericht(2009-04-09)

Wetsvoorstel verwijsindex naar Tweede Kamer gestuurd
De ministerraad heeft een voorstel voor opname van de Verwijsindex risicojongeren in de Wet op de jeugdzorg aan de Tweede Kamer aangeboden...
Bekijk volledig bericht(2009-03-11)

Buurtzorg niet blindelings overnemen
Staatssecretaris Bussemaker waarschuwt de thuiszorg voor het “blindelings overnemen” van het concept van Buurtzorg Nederland....
Bekijk volledig bericht(2009-03-11)

Werkinstructie Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw
Bureau Jeugdzorg heeft de taak om vast te stellen of een cliënt zorg nodig heeft. ...
Bekijk volledig bericht(2009-03-11)

Financiering maatschappelijke opvang evenwichtiger verdeeld
Het bestaande budget voor de maatschappelijke opvang wordt evenwichtiger verdeeld over gemeenten. ...
Bekijk volledig bericht(2009-03-11)

CVZ: Geef pgb niet aan bemiddelingsbureaus
Het College voor zorgverzekeringen adviseert om een persoonsgebonden budget niet rechtstreeks over te maken aan bemiddelingsbureaus. ...
Bekijk volledig bericht(2009-03-11)

Sociale Bedrijvendag 16 februari 2009
Maandag 16 februari was Van Brederode aanwezig op de sociale bedrijvendag van de Universiteit van Tilburg. ...
Bekijk volledig bericht(2009-02-23)

Nu ook individuele opleidingen bij Van Brederode
Sinds 1 januari 2009 bieden wij nu ook individuele opleidingen met open inschrijving aan. ...
Bekijk volledig bericht(2009-01-27)

Verdeelsleutel Wmo-budget is onzorgvuldig
De verdeling van het Wmo-budget over de Nederlandse gemeenten is onzorgvuldig. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)......
Bekijk volledig bericht(2009-01-27)

Een nieuw jaar, een nieuwe opzet
Steeds meer onderwerpen hebben een integraal karakter en de dienstverlening van Van Brederode sluit hier meer en meer op aan......
Bekijk volledig bericht(2009-01-27)

Van Brederode en Opleidingen
Sinds een aantal jaren verzorgt Van Brederode opleidingen op diverse terreinen. Wij geven inhoudelijke (kennis) opleidingen op het gebied...
Bekijk volledig bericht(2008-12-19)