Per 1 oktober 2009 treedt de Wet dwangsom en beroep in werking

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen treedt op 1 oktober 2009 in werking. De wet verplicht de overheid tot het betalen van een dwangsom als zij niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing neemt op een aanvraag.

Tegelijk met deze wet treedt de wet in werking die voorziet in aanpassing van de beslistermijnen:

  • voor bezwaarschriften in de Algemene wet bestuursrecht;
  • voor aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

De reden van deze aanpassing is dat deze beslistermijnen in de praktijk veelal niet haalbaar bleken te zijn.

Wat betekent de Wet op de Dwangsom en beroep voor u en de burgers? Klik hier.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.