Persoonsvolgende bekostiging via zorgzwaartepakketten nog geen realiteit

Inkoop langdurige zorg 2010 niet op basis van werkelijke cliënten in zorg

Zorgkantoren hebben voor 2010 maar ten dele de AWBZ-zorg ingekocht die cliënten op basis van hun indicatie nodig hebben. Regelmatig werden oneigen of te lage klasse zorgzwaartepakketten (zzp’s) ingekocht. De gecontracteerde zzp’s komen niet altijd overeen met de huidige cliënten en hun zzp’s. Op de tarieven werd in veel gevallen gekort. Het uitgangspunt van persoonsvolgende bekostiging via zorgzwaartepakketten komt hierdoor in de knel. Dit blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden naar de zorgcontractering voor de AWBZ voor dit jaar door zorgkantoren.
 
Van de ActiZ zorgaanbieders ondervond 81% problemen bij het contracteren van zorgzwaartepakketten met het zorgkantoor. Uit het onderzoek blijkt dat de inkoop van zzp’s soms is gebaseerd op de situatie van meer dan 1 jaar geleden. Dit terwijl de actuele situatie van de cliënten in zorg dan reeds is veranderd. Ruim 1 op de 4 zorgorganisaties had te maken met het contracteren van een mix van zorgzwaartepakketten die niet overeenkomt met de samenstelling van de cliënten die daadwerkelijk in hun verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. “Die werkwijze staat een werkelijke persoonsvolgende bekostiging in de weg”, stelt Aad Koster, directeur ActiZ. “Bij de inkoop van de zorgzwaartepakketten geven zorgkantoren nog onvoldoende invulling aan het persoonsvolgende principe”. 
 

Werkelijkheid

Zorgzwaartepakketten zijn bedoeld als eerste belangrijke stap naar persoonsvolgende bekostiging. “ActiZ is groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. De sector heeft er hard aan gewerkt om die omslag binnen de organisatie vorm te geven”, vervolgt Koster. ActiZ wil voorkomen dat, ondanks het goede uitgangspunt dat door zorgkantoren wordt gedeeld, de zzp’s niets anders worden dan een geld gedreven model om het budget te beheersen. De brancheorganisatie roept zorgkantoren daarom op om de inkoop voor de verzekerden te baseren op de actuele zorg van de cliënten en op de cliëntpopulatie. “De gecontracteerde zzp’s sluiten dan beter aan bij de werkelijke zorgsituatie en zorgvraag”, aldus Koster. “Aanbieders zullen dan ook de beschikking krijgen over budgetten die nodig zijn om de benodigde zorg te bieden. Zo zullen de zzp’s meer recht doen aan het principe van persoonsvolgende bekostiging dan nu het geval is”. 
 

Tarieven

Ruim de helft van de verpleeghuizen heeft voor dit jaar te maken met een korting op tarieven die al nauwelijks voldoende zijn om de zorgvraag te financieren. Bij verzorgingshuizen heeft driekwart van de organisaties te maken met een korting. ActiZ blijft aandacht vragen voor het tarievenbeleid. Bij de ontwikkeling van de zzp’s is destijds door het ministerie van VWS al een forse korting op de tarieven toegepast. Een aanvullende korting door de zorgkantoren zet de mogelijkheden en ruimte voor aanbieders en cliënten nog verder onder druk. 
 

Druk

Uit het onderzoek blijkt dat de sector voor verpleging, verzorging en thuiszorg blijvend onder druk staat. Zowel intramuraal als extramuraal zijn de tarieven voor 2010 weer gedaald. De VWS korting van € 206 miljoen op de contracteerruimte heeft als verwacht geleid tot lagere tarieven. Veel zorgorganisaties verwachten dan ook een verdere verschraling van de zorg en een verslechtering van de financiële positie.

Bron: Actiz

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.