Subsidieregelingen 2009-2010 voor thuiszorginstellingen gepubliceerd

Bij de Algemene Politieke Beschouwing van 20 september 2007 is de motie Van Geel (31200, nummer 16) aangenomen. De tekst van de motie geeft aan dat 'er middelen vrijgemaakt dienen te worden voor het behouden van thuiszorgmedewerkers voor de zorg'.

De invoering van de wetswijziging Wmo raakt de middelen (€ 10 miljoen) die het ministerie van VWS structureel voor de komende jaren tot haar beschikking heeft voor de arbeidsmarktgevolgen Wmo. Voor 2009 en latere jaren bestond de mogelijkheid - mede op basis van de ervaringen in 2008 - om nog eens kritisch te bekijken op welke wijze hier het beste invulling aan kan worden gegeven.

De afgelopen tijd is benut om intensief overleg te voeren met werkgevers (Actiz en BTN), werknemers (CNV, ABVAKABO FNV, Unie Zorg en Welzijn) en de VNG over de wijze waarop de middelen uit de motie Van Geel het beste ingezet kunnen worden. Uiteindelijk is met partijen overeenstemming bereikt over de wijze waarop de middelen ingezet dienen te worden. Anders dan in 2008 worden een tweetal doeleinden onderscheiden die nauw aansluiten bij de wetswijziging Wmo.

  1. een bijdrage voor thuiszorgaanbieders voor het indienstnemen van alfahulpen.
  2. een bijdrage voor thuiszorgaanbieders voor om-, her- en bijscholing van thuishulpen.

Dit heeft geresulteerd in een tweetal subsidieregelingen, waarop thuiszorgaanbieders een beroep kunnen doen. De regelingen hebben zowel betrekking op het kalenderjaar 2009 als 2010.

Deze regelingen zijn op 11 september 2009 in de Staatscourant gepubliceerd en treden in werking op 12 september 2009.

Bron: Invoering Wmo

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.