Tweede Kamer verhindert Wmo-decentralisatie hulpmiddelen

Een completer pakket aan ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten. Voor burgers meer overzicht. Om die redenen pleitte de VNG voor de overdracht van hulpmiddelen als rollators, medische alarmering, robotarmen en de kortdurende uitleen van krukken, rolstoelen e.d. naar de Wmo.

Met het Rijk maakten we afspraken over de decentralisatie van de hulpmiddelen. Helaas heeft de Tweede Kamer daar een stokje voor gestoken.

De hulpmiddelen
Met het kabinet werd afgesproken de volgende hulpmiddelen over te hevelen. Vanuit de AWBZ:

  • de kortdurende uitleen van hulpmiddelen (zoals krukken en rolstoelen)

Vanuit de Zvw:

  • eenvoudige loophulpmiddelen
  • sociaal-medische alarmering
  • apparatuur voor de omgevingsbediening
  • aangepaste tafels en stoelen
  • eetapparatuur

Meer mogelijkheden
Het onder de Wmo brengen van alle hulpmiddelen voor zelfredzaamheid in en om de woning past bij de doelen van de wet. Hiermee zouden gemeenten meer mogelijkheden krijgen inwoners met een beperking te helpen bij hun participatie en zelfredzaamheid.

De motie
In de Tweede Kamer werd onlangs een motie ingediend die de regering vraagt om af te zien van de decentralisatie. De motie vraagt daarnaast de hulpmiddelen voor de kortdurende uitleen vanuit de AWBZ naar de Zvw over te hevelen. Minister Schippers (VWS) heeft de motie niet ontraden en inmiddels is de motie ook aangenomen.

Conclusie en VNG-lobby
De motie is in strijd is met de Bestuursafspraken en verhindert een goede maatregel. De VNG betreurt dit, maar het  is voor ons geen reden om de afspraken te heroverwegen. We geven nu prioriteit aan de drie grote decentralisaties. Een lobby op het punt van de hulpmiddelen zou onze positie op de decentralisatiedossiers kunnen schaden.

Bovendien is de kans om de motie 'te keren' gering: er is een brede meerderheid en minister Schippers heeft het oordeel aan de Kamer gelaten. Volgens de VNG heeft de motie geen uitstralingseffect op de decentralisatie van AWBZ-begeleiding.

Gevolgen Wmo
De motie vraagt om 'verder niets te veranderen aan de hulpmiddelen die nu onder de Wmo vallen'. Er wordt dus niets uit de Wmo gehaald en er wordt niets aan toegevoegd.

Meer informatie
Hieronder de aangenomen motie over de hulpmiddelen en onze themasite over de transitie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.