Snel naar: Diensten | Privacyreglement | Functionaris gegevensbescherming | Klachten

Denken in mogelijkheden

Uw bedrijf wil een nieuwe koers gaan varen met verzuimbegeleiding en Arbodienstverlening. U denkt liever in mogelijkheden dan in beperkingen.
U vindt aan het aan het werk houden van uw mensen interessanter dan het re-integreren van zieke medewerkers.

Denken in mogelijkheden

Van Brederode Arbeid & Gezondheid ondersteunt u in het inzetbaar houden van uw medewerkers. Waar verzuim toch optreedt begeleiden wij u op een efficiënte weg naar duurzame re-integratie. Met u dringen wij verzuim terug en maken wij het beheersbaar.
Wij staan naast u en wij vullen u aan waar dat nodig is.

Missie en visie

Onze missie luidt:

“Wij maken mensen zelfstandig”.
Zelfstandige mensen gedragen zich verantwoordelijk, voor hun privé- en voor hun werksituatie

Missie en visie

Onze visie:  

Van Brederode Arbeid & Gezondheid is uw partner bij het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt met als doel zelfstandig te participeren in de samenleving.Wij willen u handvatten geven om het verzuim zelf in de hand te houden en u te ondersteunen waar dat nodig en wenselijk is.

Werkwijze is maatwerk

In ons professioneel verzuimsysteem werken de casemanager en de bedrijfsarts met u samen. In het systeem is alle informatie beschikbaar. Met dit systeem bewaken wij de stappen volgens de wet verbetering poortwachter. Wij verzorgen de afspraken voor consulten bij de geregistreerde bedrijfsarts en wij maken de noodzakelijke rapportages op. De rapportages staan steeds in het systeem.

Uw bedrijf is uniek en uw medewerkers zijn uniek. Van Brederode Arbeid & Gezondheid haakt daarop in door maatwerk te leveren. Aandacht voor de persoon is in veel gevallen al een zeer grote stap naar herstel.

Indien gewenst kunnen de casemanager en de bedrijfsarts spreekuur houden op uw bedrijf.
Uw medewerkers en ook hun leidinggevenden hebben de mogelijkheid om telefonisch of d.m.v. een spreekuur met de casemanager hun situatie te bespreken.
Dit versterkt de vertrouwensband tussen ons en uw medewerkers, waardoor signalen van werkdruk, onvrede en privé-omstandigheden snel opgepikt kunnen worden.
De afspraak bij de bedrijfsarts plannen wij in wanneer dit volgens de wettelijke voorschriften vereist is. Of eerder als dat noodzakelijk is. Dat doen wij dan in overleg met u.

Werkwijze is maatwerk

Vitaliteitsmanagement

Het behouden of herkrijgen van vitaliteit in uw organisatie is van wezenlijk belang voor de continuïteit.
Wij werken daarom met een vitaliteitsprotocol. Dit protocol brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijf en medewerker in beeld voor het voorkomen van verzuim. Als verzuimen toch gebeurt dan staat in het protocol hoe we daarmee omgaan.

De uitganspunten van vitaiteitsmanagement zijn:

 • Denken in mogelijkheden van de medewerker;
 • Sturen op aanwezigheid;
 • Optimaal begeleiden van medewerkers die minder effectief hun werk doen door een mentale of lichamelijke oorzaak;
 • Aandacht voor verzuimoorzaken die specifiek zijn binnen de sector;
 • Directe coaching van de medewerker. Dat kan met korte telefoongesprekken of indien nodig met een of meer coachingssessies.
coaching

Professionals

De bedrijfsarts bepaalt de verzuimaanpak. De casemanager coördineert de uitvoering in overleg met de leidinggevende. U bepaalt het tijdstip van inschakelen. Dit kan per geval verschillend zijn. De termijnen van de Wet verbetering Poortwachter zijn in principe bepalend.

Van Brederode Arbeid & Gezondheid werkt samen met partners op het gebied van veiligheidskundigheid, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiedeskundigheid. Naast deze kerndeskundigen zijn ook andere professionals in te zetten, zoals vertrouwenspersoon, coach en mediator. Natuurlijk doen we dit alleen na overleg met u.

Professionals

Preventie

Ziek zijn kan je overkomen, verzuimen is een keuze. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80% van alle mensen op enig moment klachten heeft. Lang niet iedereen zal zich daarmee ziek melden. Belangrijk is om het gedrag achter een ziekmelding te verklaren. Is het gelegen in het werk, in de persoon en zijn coping, in privé-omstandigheden of een combinatie? Is het puur ziekte die verder geen relatie heeft met deze factoren?  Onze professionals stellen steeds deze vragen en zullen u waar mogelijk adviseren over preventieve maatregelen..

Preventie

Samenwerking met de leidinggevende

Om het verzuimgedrag van medewerkers te beïnvloeden, is het belangrijk om een omslag te realiseren in het denken over verzuim. Vaak wordt gedacht dat vooral het langdurig verzuim aangepakt moet worden. Dat is niet zo: ieder langdurig verzuim begint met kort verzuim. Om te komen tot een snelle en duurzame werkhervatting werkt Van Brederode Arbeid & Gezondheid met termen vitaliteit, inzetbaarheid, aanwezigheid en mogelijkheden.

Samenwerking met de leidinggevende

De direct leidinggevende is de eerstverantwoordelijke als het gaat om het realiseren van condities, die nodig zijn om verzuim te voorkomen, werkhervatting van een medewerker te bevorderen en medewerkers - opnieuw - te inspireren/motiveren.

Elke medewerker is ook persoonlijk verantwoordelijk voor het behoud van zijn gezondheid. De leidinggevende spreekt de medewerker hierop zo nodig aan. Van Brederode Arbeid & Gezondheid ondersteunt de leidinggevenden hierbij.

Van Brederode Arbeid & Gezondheid bevordert bij de leidinggevenden om niet alles als een puur medische kwestie te beschouwen en te zoeken naar alternatieve oplossingen wanneer iemand de verplichting uit zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen.
De leidinggevenden kunnen hierbij steun krijgen van de bedrijfsarts, onze casemanager en de coach.

 

Kwaliteit in het werk

Communicatie:

Goede en snelle communicatie is voorwaarde voor het leveren van kwaliteit

U hebt daarom zoveel mogelijk te maken met één contactpersoon. Deze kunt u direct bereiken zonder tussenschakels.

Kwaliteit in het werk

Bedrijfsprocessen

Onze ervaren en vakbekwame professionals werken binnen beschreven bedrijfsprocessen en -procedures. Ons kwaliteitsuitgangspunt is dat wij u bedienen volgens het “SNEP-principe”:

 • Stipt (binnen de afgesproken termijn);
 • Nauwkeurig (volgens de afgesproken specificaties);
 • Efficiënt (het werk gaat in één keer goed, zonder herstelwerk);
 • Productief (elke processtap voegt waarde toe).
Bedrijfsprocessen

Flexibiliteit

Onze dienstverlening kent een hoge mate van flexibiliteit. Wij kunnen werken volgens:
1) basisabonnement op verrichtingen, 2) een pakket, en/of 3) op dagdeeltarief. U kiest wat het beste past bij uw bedrijf.

Flexibiliteit

Geschiedenis

Van Brederode Arbeid & Gezondheid B.V. is in 2005 ontstaan als dochteronderneming van een adviesbedrijf dat zich richt op het (medisch) vaststellen van zorgbehoefte.

Diensten

 • Ziekteverzuimbegeleiding (casemanager, coach, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige);
 • Toetsen van, en adviseren over, de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (adviseur arbeidsomstandigheden, bedrijfsarts, hoger veiligheidskundige, arbeidshygienist, arbeids en organisatie-deskundige);
 • Periodieke Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO) (casemanager, bedrijfsverpleegkundige, bedrijfsarts, hoger veiligheidskundige, arbeidshygienist);
 • Bieden van toegang tot de bedrijfsarts voor de medewerker van Opdrachtgever voor individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot werk (consultatie bedrijfsarts);
 • Het verrichten van (aanstellings)keuringen (bedrijfsarts);
 • Advisering inzake preventieve handelingen met betrekking tot het arbeidsomstandigheden (adviseur arbeidsomstandigheden, coach, bedrijfsarts);
 • Re-integratiebegeleiding (casemanager, adviseur arbeidsomstandigheden, coach, bedrijfsarts, mediator);
 • Vertrouwenspersoon;
 • Advies over vitaliteit en leefstijl;
 • Werkplekonderzoek.

Privacyreglement

Van Brederode Arbeid & Gezondheid B.V. voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan gegevensbeheer.

Ons privacyreglement kunt u hier downloaden.

Functionaris gegevensbescherming

Wilt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming stuurt u dan een email aan: fg@vanbrederode.eu

Klachten

Mocht u klachten hebben dan moeten we zien dat we er samen uit komen. Neemt u gewoon contact met ons op. Wij beschikken over een reglement waarin beschreven is hoe we hiermee omgaan.
U kunt ons klachtenreglement opvragen bij: info@vanbrederode.eu